TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Söw­da-se­na­gat eda­ra­sy

“Bereketli” hojalyk jemgyýetine 30 ýyl

Ata Watan Eserleri
Ýakynda Aşgabatdaky Söwda-senagat edarasynyň sergi merkezinde Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 14 ýyllylgy mynasybetli, ýurduň hususy pudagynyň gazananlaryny görkezýän sergi geçirildi. Sergide hususy pudagyň...

“Datmeni” hem datly, hem ýokumly

Ata Watan Eserleri
Bilşimiz ýaly, Söwda-senagat edarasynyň sergi merkezinde 12-nji aprelde Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň 14 ýyllygy mynasybetli, ýurdumyzyň hususy pudagynyň gazananlaryny görkezýän sergi we birleşmäniň agzalarynyň...

Halkara zenanlar gününe bagyşlanan dabara

Ata Watan Eserleri
8-nji martda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň jaýynda Halkara zenanlar güni mynasybetli baýramçylyk dabarasy geçirildi. Dabara hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň aýal-gyzlaryny, zenanlaryny göni ýaýlym arkaly gutlagy bilen açyldy....

“Ak şäherim – Aşgabat” köpugurly halkara sergisi geçiriler

Aşgabat şäher häkimligi bilen Söwda-senagat edarasy 24-25-nji maý aralygynda Söwda-senagat edarasynyň sergiler merkezinde “Ak şäherim – Aşgabat” atly köpugurly halkara sergisini gurnaýar. Türkmenistanyň Senagatçylar we...

Saud Arabystanynda türkmen halylarynyň dükany açylar

Ýakyn geljekde Saud Arabystany Patyşalygynda türkmen halylary satylýan ýöriteleşdirilen dükanyň açylmagy mümkin. Şeýle hem Patyşalygyň işewürleri türkmen gelin-gyzlarynyň elinden önýän ajaýyp senedi has köp mukdarda...

Türkmen telekeçileriniň sergisi

Ata Watan Eserleri
Şu gün paýtagtymyz Aşgabatda Söwda-senagat edarasynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 13 ýyllygy mynasybetli sergi öz işine başlady. Ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygynyň giňden baýram...

Telekeçileriň sergisi we maslahaty geçiriler

17-18-nji martda Söwda-senagat edarasynyň Sergiler merkezinde türkmen hususy işewürliginiň gazananlarynyň sergisi bolup geçer, ol adatça Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilen gününe gabat getiriler, şu...

“Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” kitaby arap dilinde

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabynyň arap dilindäki neşiriniň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi hem-de oňa ýurdumyzyň gazet-žurnallarynyň baş redaktorlary, ýerli...

Ykdysady ösüş: jemi içerki önüm 5,8 göterim artdy

2020-nji ýylyň ýanwar-sentýabr aýlarynyň makroykdysady görkezijileri mälim edildi. Hasabat döwründe ykdysadyýetde durnukly ösüş gazanyldy. Bu döwürde jemi içerki önüm 5,8 göterim artdy. Şu ýylyň 9...