TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Söwda merkezi

Ýewropa Bileleşigi Türkmenistana 3 ugur boýunça hyzmatdaşlyk etmegi teklip etdi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň edara binasynda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri Muhammetgeldi Serdarowyň we ministrligiň degişli müdirlikleriniň wekilleriniň gatnaşmagynda Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky Adatdan daşary...

Süýt almak üçin baryp, 1 million dollar utdy

Amerikaly bir adam çagalaryna süýt almak üçin söwda merkezine giripdi. Ýöne ol merkezden eli süýtli däl-de, 1 million dollarly çykdy. Has takygy, onuň bijesi şunça...

Türkmenistanda hususylaşdyrmak işi: 32 desga hususylaşdyrylar

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi Türkmenistanyň döwlet eýeçiligindäki desgalary hususylaşdyrmak hakynda kanunçylygyna laýyklykda, döwlet eýeçiligindäki desgalary satmak boýunça bäsleşikli söwdalaryň geçirilýändigini habar berýär. Bäsleşikli söwdada...

Bitaraplyga bagyşlanan täze binalaryň açylyş dabaralary

Ata Watan Eserleri
Paýtagtymyzda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli gurlup ulanmaga berlen binalaryň açylyş dabaralary boldy. Şäheriň Büzmeýin etrabynyň çäginde 4 gatly ýaşaýyş jaýlarynyň 23-si, 2 gatly...