TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Şol sanjymlardan soňra dünýäniň köp ýurdunda kem-kemden bu wirus sebäpli girizilen çäklendirmeler ýatyrylyp başlandy ýa-da gowşadylýar.

“COVID 19”: çäklendirmeleri gowşadýan ýurtlar

Ata Watan Eserleri
Dünýäde eýýäm 3-nji ýylyna gadam basan koronawirus ýokanjyna garşy göreş dowam edýär. Bu göreşde üstünlik gaznaylmakdan köpçülikleýin sanjymyň ähmiýeti uly boldy. Şol sanjymlardan soňra dünýäniň...