TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Söhbetdeşligi geçiren Maksat  TAGANOW

Gözel Çommyýewa bilen söhbetdeşlik

Ata Watan Eserleri
         Şu günlerde ýurdumyzyň ähli künjeginde Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni uly şatlyk-şowhun bilen bellenip geçilýär. Biz hem...

“Artist tomaşaçy bilen artist”

Ata Watan Eserleri
Günleri biri-birinden zyýada ajaýyp ýurdumyzda medeniýet hepdeligi uly şatlyk-şowhun bilen bellenip geçilýär. Bilşimiz ýaly, Gahryman Arkadagymyz medeniýet we sungat işgärlerine uly üns berip, olara Şa...

Aýdym bilen sahnanyň ussady

Ata Watan Eserleri
         Döredijilik, medeniýet bilen meşgullanýan her bir adamyň durmuşa garaýşy, durmuşa çemeleşişi beýleki adamlardan düýpgöter tapawutlanýar. Medeniýet we döredijilik adamlary halkyň medeni aňyny baýatmakda örän...

“Teatr – bu meniň ömrüm, ýaşaýşym, dem alşym”

Ata Watan Eserleri
Medeniýet ulgamy biziň ýurdumyzda gülläp ösýän pudaklaryň biridir. Hormatly Prezidentimiz medeniýet we sungat işgärlerine uly hormat-sarpa goýýar. Her ýylyň iýun aýynda ýurdumyzda Medeniýet işgärleriniň we...

Sahnaň ýaş we parlak ýyldyzy

Ata Watan Eserleri
Ýaşlygyna garamazdan halk arasynda meşhur bolan artistler biziň ýurdumyzda näçe diýseň bar. Şolaryň biri hem Alp Arslan adyndaky milli sazly drama teatrynda zähmet çekýän artist...

Aşyr däde bilen söhbetdeşlik

Ata Watan Eserleri
Medeniýet şeýlebir jadyly sungat weli, ol özüne örän köp adamy maýyl edýär. Medeniýet pudagynda zähmet çekýän adamlar hemişe halkyň üns merkezinde bolup, halkyň söýgüsine, hormatyna...