TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Şirin Şirliýewa

Teswirler : Hünärmenler Siziň üçin Teswirleýär

Dr.Döwran Orazgylyjov
“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com  saýtynyň  Teswirler sahypasy dürli ugurlardaky hünärmenleriň teswirlerini Size ýetirmäge dowam edýär. Bu sahypamyzy yzarlamak bilen saýtymyza ýerleşdirilýän gündelik habarlardan daşgary ...

“Ata Watan Eserleri” bäsleşiginde ilkinki onluklar

vepa
‘Ata Watan eserleri’ bäsleşiginde jemleýji günüň ýakynlaşýan wagty birinjilik ugrunda çekeleşik gyzgalaňly ýagdaý emele getirýär. Bäsleşigiň şertlerine görä, bäsleşik 20 Dekabr 2019 senesinde Türkmenistan sagady...

Siz, söýginiň dilini bilýäňizmi?

vepa
Hawa, dogry düşündiňiz, söýginiň ýörite dili bar. Siz bu dili öwrenip maşgalyňyzy, özüňizi ýa-da söwer ýaryňyzy bagtly edip bilersiňiz. Maşgalanyň esasy sütüniniň söýgüdigini-hä bilýäris....