TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Seýli Aryşow

Sanly ulgamyň geçen ömri – bu zamanyň sanly döwri

Ata Watan Eserleri
Häzirki wagtda ähli ugurlarda giňden ornaşdyrylýan sanly ulgamyň döreýiş taryhy, geçen ýoly we ösüşi hemmeler üçin gyzykly bolsa gerek!  Bu ulgamyň ýüze çykmagy ikilik san...

Ene söýgüsi

Dünýäde megerem, ene söýgüsi ýaly güýçli söýgi, mähir ýok bolsa gerek. Meniň hem häzir size gürrüň berjek söýgi hekaýam şu beýik söýgi barada. Ine, söýşüp...