TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Seýitnazar Seýdi adyndaky TDMI-niň                                                    “Iňlis dili we edebiýaty” hünäriniň talyby

Uky diýilýän täsinlik

Ata Watan Eserleri
Biz ukynyň nämedigini bilýäris, emma ukynyň nämä sebäp bolýandygyny anyk bilemizok. Uky – bu dynç ýagdaýy, ýagny huşsyz dynçdyr. Haçan-da biz uklanymyzda, biziň bedenimiz gündelik...

Ýaponiýada ýerine ýetirilmeli däp-dessurlar barada maglumatlar

Aýakgabyňyzy çykaryň. Ýapon medeniýetinde pollara we tatami matalarynyň mümkin boldugyça arassa bolmagyny üpjün etmek üçin bir jaýa gireniňizde aýakgabyňyzy çykarmak gowy we möhüm edep hasaplanylýar....

Hytaý medeniýeti we däp-dessurlary

Hytaý owadan we gadymy medeni ýurtlaryň biridir. Hytaýly alymlaryň pikiriçe, Hytaýda 3600 ýyldan gowrak ýazuw medeni taryhy bar. Medeniýet we däp-dessurlar ýurduň medeni aýratynlygydyr. Hytaý...