TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Seýitnazar Seýdi adyndaky TDMI-niň                                     “Daşary ýurt dilleri we edebiýety” fakultetiniň talyby.

Daşary ýurt dillerini öwrenmegiň ähmiýeti

Ata Watan Eserleri
Dünýäde ylym-bilim ugrunda üýtgeşmeleriň ýygy-ýygydan bolup geçýän globallaşan döwründe dil öwrenmek örän ähmiýetlidir. Ýurdumyzda Hormatly Prezidemtimiziň parasatly ýolbaşçylygynda daşary ýurt dillerini ýaşlara öwretmeklik üçin birnäçe...