TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi

Ýurdumyzyň ykdysadyýetinde durnukly ösüş saklanyp galýar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň birinji çärýeginde ýerine ýetirilen işleriň jemlerine garaldy we degişli hasabatlar...

TSTB-niň sergisiniň işiniň wagty uzaldyldy

Ýerli hususy işewürligiň wekilleriniň gazananlaryna we Milli Bahar baýramyna bagyşlanyp geçirilýän sergi babatda paýtagtyň ýaşaýjylarynyň bildiren uly gyzyklanmasy bilen baglylykda Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi serginiň...

Telekeçiler birleşmesi daşary ýurtda söwda öýlerini we wekilhanalaryny açar

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, degişli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryň ýolbaşçylarynyň  gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Onda geçen...

Türkmenistanda hususylaşdyrmagyň nobatdaky tapgyry

Ýurdumyzda hususylaşdyrmak işine aýratyn ähmiýet berilýär. Hususan-da ýurdumyzyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň garamagyndaky önümçilik kärhanalaryny tapgyrlaýyn paýdarlar jemgyýetine öwürmek babatda degişli işler alnyp...

Awtoduralgalar we guşçulyk toplumy hususylaşdyrylar

Baş Redaktor
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda bazar gatnaşyklaryny ösdürmek, ykdysadyýetde hususy eýeçiligiň paýyny ýokarlandyrmak, kiçi we orta işewürligi ösdürmäge ýardam bermek hem-de söwda we hyzmatlar ulgamynyň...

Ykdysady ösüş: jemi içerki önüm 5,8 göterim artdy

2020-nji ýylyň ýanwar-sentýabr aýlarynyň makroykdysady görkezijileri mälim edildi. Hasabat döwründe ykdysadyýetde durnukly ösüş gazanyldy. Bu döwürde jemi içerki önüm 5,8 göterim artdy. Şu ýylyň 9...

Türkmen önümleriniň BAE eksporty maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň hem-de Birleşen Arap Emirlikleriniň Söwda-senagat edaralarynyň wekilleriniň arasynda duşuşyk geçirildi. Türkmen tarapyndan onlaýn-duşuşyga Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň we ýurduň beýleki pudak...

Türkmenistan “Doing business” taslamasyna goşulmakçy

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Bütindünýä bankynyň «Işewürligi alyp barmak» («Doing business») taslamasyna goşulmagy Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde geçirilen onlaýn gepleşikleriň esasy meselesi boldy. Oňa Daşary işler ministrliginiň, Döwlet...

“Altyn köl” – döwrebap dynç alyş zolagy

Ata Watan Eserleri
Aşgabadyň Bagtyýarlyk etrabynyň çäginde ýerleşýän kölüň kenarynda gurlan dynç alyş düzümine degişli desgalar toplumynyň açylyş dabarasy boldy. Oňa hormatly Prezidentimiz hem gatnaşdy. Gysga wagtyň içinde...

Türkmen-fransuz işewürler maslahatyny onlaýn geçirmek teklip edildi

Wideoaragatnaşyk arkaly ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasynyň hem-de Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýolbaşçylarynyň Fransiýa Respublikasynyň «Medef International» telekeçiler assosiasiýasynyň Baş sekretary hanym Žeraldin Lemble we bu guramanyň...