TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

saz

2022-nji ýylda “Oskar” baýraklarynyň gysga sanawy yglan edildi

“Oskar” baýraklaryny kesgitleýän Kinofilm sungat we ylymlar akademiýasy, iň oňat halkara film kategoriýasyny goşmak bilen 10 kategoriýadaky gysga sanawlary yglan etdi. “Oskar”-a dalaşgärler 27-nji ýanwarda...

Audio kassetany oýlap tapan inžener aradan çykdy

Aýdym-saz sungatynda yz goýan niderlandly inžener Lu Otens 94 ýaşynda aradan çykdy. Otens 1960-njy ýyllarda “Philips” kompaniýasynda zähmet çekýärkä, ol audio kassetasyny öndüripdir. 1963-nji ýylda...

Küştdepdi türki dilli ýurtlary birleşdirýär

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň baky Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanyp, noýabr aýynda türki dilli ýurtlaryň kompozitorlarynyň we sazşynaslarynyň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly döredilik duşuşygyny geçirmek göz öňünde tutulýar. Mundan...

Ýedi ýyldan soň… ilkinji gezek akordy üýtgetdi

Dünýäniň iň haýal saz kompozisiýasy ýedi ýyldan soň ilkinji gezek akordyny üýtgetdi. 2020-nji ýylyň 7-nji sentýabrynda çap edilen Soprano Anohanna Wargas we kompozitor Julian Lembke...

Dünýäniň iň abraýly aýdym-saz baýragy gowşuryldy

vepa
Häzirki wagtda aýdym-saz dünýäsiniň iň abraýly baýragy hasaplanylýan Gremmi, adaty däbine görä, ýene-de mynasyp eýelerine gowuşdy. «Golden Hour» atly aýdym-saz toplumy bilen diňleýjileriň gyzgyn söýgüsini...