TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Saud Arabystanynyň şa maşgalasynyň uçary satuwa çykaryldy

Saud Arabystanynyň şa maşgalasynyň uçary satuwa çykaryldy

Mälim bolşy ýaly, 1999-2000-nji ýyllarda öndürilen “Boeing 737”, ozal Saud patyşalygynyň maşgala agzasyna degişli bolupdyr. Uçaryň işläp çykarylanyna uzak wagt boladygyna garamazdan, jemi bary-ýogy 6602...