TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Şaperi Otuzowa

Bäsleşige: Reňklerde ýaşaýan sungat

Ata Watan Eserleri
“Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda paýtagtymyzyň döredilmeginiň 140 ýyllygy mynasybetli syýasy, medeni ähmiýetli köpsanly çäreler geçirilýär. Golaýda Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýinde...

Hoşgeldi Garabaýew: Ynamly ädimde maksada tarap

Baş Redaktor
Sungat we durmuş söhbetdeşligi   Abraýly menzilleri nazarlamak, saýlan käriň eýesi bolmak, türkmen medeniýetini, sungatyny beýige götermekde mynasyp goşandyňy goşmak ynsany bagtly edýär. Sungat dünýäsi...

Aslymyzdan nusgalykdyr döwrüme

Türkmenistanyň Prezidentiniň halkymyza peşgeş edýän pähim-paýhasyndan kemala gelen kitaplary biziň durmuşymyza, ömrümize nusgalyk bolup, ondaky beýan edilýän taryhy wakalar, halkymyzyň gahrymançylykly ýollarynyň beýany biziň her...

Kalp we dünýä şasy

Ata Watan Eserleri
Ynsanyň ýaşaýşa bolan höwesini artdyrýan, daş-töweregi bilen oňat aragatnaşyk saklamagyna ýardam edýän, onuň çagalyk duýgusy bar. Ol duýgy ony aýagy ýerde bolsa-da göwnüni ak bulutlara...

Baýrakly Teswirler: Saýlanan teswirler belli boldy

Baş Redaktor
“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com  saýty “Saýlanan Teswirler” ady bilen täze  baýrakly taslamany amala aşyrdy. Täze taslama indi däbe öwrülen “Ata Watan Eserleri” bäsleşiginden tapawutly...