TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Sapa Hommadow

Ejeme ugratmajak hatym

Ata Watan Eserleri
Salam, eje. Seýrek jaňlarym üçin meni bagyşla, käbäm. Okuwdan boşan wagtymam saňa jaň edäýmeli welin, edemok-da… Ýadyňdamy, geçen gezekki jaň eden wagtym: “Sesiň üýtgäpdir-le, oglum,...

Internetde Dörän söýgi

vepa
Bilmedim, nireden girdiň dünýäme, Tötänden tanyşdyk, tötänden duşduk. Ýogsa, imrinmäge pursatam ýog-a, Bary-ýogy internetde ýazyşdyk....

Ejeme

vepa
Tebigata gyşyň demi ýaýrady, Ýodalarda buzlar döndi düşege. Mähribanym, ýene senden jaň geldi: “Balam, sowuk. Ýyljak geýin, üşeme!”...