Tag : Sanly ykdysadyýeti

ATAWATAN ESERLERİ

Sanly ykdysadyyet bank ulgamynda

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimizin çuňňur oýlanyşykly syýasaty netijesinde ýurdumyzyň ykdysady ösüşi durnukly hasiýete eýe bolyar, onuň bäsdeşlige ukyby barha ýokarlanýyar, dünýä döwletleriniň arasynda eýeleýän orny yzy­giderli berkeýär....
SIZDEN GELENLER

Sanly ykdysadyýetde alnyp barylýan işler

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýalaşdyryp ösdürmek, ýurdyň töleg ulgamyny dünýäniň öňdebaryjy döwletleriniň derejesine ýetirmek, ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da...
JEMGYÝET

Welaýatlaryň we paýtagtymyzyň häkimliklerine baş hukukçy wezipesi giriziler

Ata Watan Eserleri
Lebap welaýatyna iş sapary bilen gelen hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ruhyýet köşgünde Ministrler Kabinetiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi. Onda birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy, döwlet durmuşynyň...

Ykdysady özgertmeleriň netijeleri

Baş Redaktor
“Milli ykdysadyýeti özgertmegiň döwrebap ugry”  baradaky seljermämize dowam edýäris. Bilşimiz ýaly, ykdysady özgertmeleriň netijelerini, ykdysady ösüşi hasaplamak makroykdysady görkezijiler bilen alamatlandyrylýar. JIÖ, maýa goýum mukdary,...