TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Sanly ykdysadyýet

Ylmy-intellektual onlaýn bäsleşik geçiriler

Ata Watan Eserleri
«Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasynda» kesgitlenen wezipeleri durmuşa geçirmek, ýaş türkmenistanlylaryň döredijilik ukyplaryny ýüze çykarmak we ösdürmek, halkara hyzmatdaşlygy has-da işjeňleşdirmek maksady bilen, şu...

Sanly ykdysadyýetiň mümkinçilikleri her birimiziň durmuşymyza uly ýeňillikleri eçilýär

Ata Watan Eserleri
Sanly ykdysadyýetiň mümkinçilikleri hakynda oýlanyp otyrkaň, dünýäňi iň ýakymly duýgular gurşap alýar. Haçanda olar gönüden-göni hut seniň özüňe hem degişli bolan ýagdaýynda olara bolan garaýşyň...

Sanly ykdysadyýetde  kiberhowpsuzlygyny peýdalanmagyň möhüm şertleri

Ata Watan Eserleri
Häzirki döwürde Türkmenistan sanly tehnologiýalaryň çygryndaky bütindünýä ösüş meýillerine sezewaz bolýar. Hormatly Prezidentimiziň karary bilen ýurdumyzda maglumat ulgamynyň howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň düzüminde...

Elektron zähmet derderçesi

Ata Watan Eserleri
Sanly ykdysadyýetiň özi ykdysady we durmuş çäreleriniň ählumumy ulgamy bolmak bilen, internetiň mümkinçiliklerine daýanýan ykdysady nusgany emele getirýär. Bu ýerde, esasan zähmet öndürijiliginiň artmagy, önümçilik...

Salgyt beýannamalary:Online hyzmat

Ata Watan Eserleri
Ýurdumyzda sanly ykdysadyýetiň mümkinçilikleri giňeltmek ugrunda her ugurda degişli işler alnyp barylýar. Bu ugurda sanly hyzmatlarynyň gerimini hem-de möçberini giňeldýän ministrlikleriň we döwlet edaralarynyň biri...

Ertir Türkmenistanyň ykdysady üstünliklerine bagyşlanan sergi we maslahat öz işine başlar

Ata Watan Eserleri
Ertir — 19-njy sentýabrda Türkmenistanyň ykdysady üstünliginiň ýurt Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygyna bagyşlanan sergisi we  «Sanly ykdysadyýet — ykdysady ösüşiň möhüm ugry» atly ylmy-amaly maslahat öz...

Sanly Ykdysadyýet: Durmuş-Ykdysady Ähmiýeti

Dünýä tejribesinden hem belli bolşy ýaly Iş bilen üpjünçilik – önümçilik – sarp ediş üçburçlygynda uly täsirni ýetirýän Sanly ykdysadyýet indi ähli döwletlerde diýen ýaly...

Türkmen metbugatynda-23.01.2019

vepa
«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň daşary syýasy täzelikleri», (TDH). «Türkmenistanyň Prezidentiniň döredijilik strategiýasy täze neşirlerde öz beýanyny tapýar», (TDH). 2. Ykdysady habarlar: «Sanly ykdysadyýet:...