TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

sanly wideoaragatnaşyk

Halkara nebit we gaz uniwersitetine daşary ýurtly hünärmenler çekiler

Hormatly Prezidentimiz sanly wideoaragatnaşyk arkaly ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumyny ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi. Oňa Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlary hem-de ýangyç-energetika toplumynyň ýolbaşçylary gatnaşdylar. Maslahatyň...

Aşgabadyň 140 ýyllygy dabaraly bellener

Ata Watan Eserleri
Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow  sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren iş maslahatynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýewe hem-de Aşgabat şäheriniň häkimi Ý.Gylyjowa ýüzlenip, paýtagtymyzyň ýurdumyzyň durmuşyndaky ähmiýetine...

Halk Maslahatynyň mejlisi başlady

Ata Watan Eserleri
Ýurdumyzyň taryhynda möhüm orun eýeleýän Halk Maslahatynyň mejlisi ilkinji gezek sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde geçirilen Halk Maslahatynyň mejlisiniň gün...

Dokma kärhanalary hususylaşdyrylar

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisinde Dokma senagaty ministrliginiň birnäçe kärhanalaryny paýdarlar jemgyýetlerine öwürmek barada beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berildi. Şu maksat...

Türkmenistanda ygtyýarlandyrmak işi kämilleşdirilýär

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna seredildi. Hormatly Prezidentimiz,...