TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Sanly bilim

Ylmy-intellektual onlaýn bäsleşik geçiriler

Ata Watan Eserleri
«Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasynda» kesgitlenen wezipeleri durmuşa geçirmek, ýaş türkmenistanlylaryň döredijilik ukyplaryny ýüze çykarmak we ösdürmek, halkara hyzmatdaşlygy has-da işjeňleşdirmek maksady bilen, şu...

30 sany baýrak Size garaşýar: Sanly ulgam barada Makala bäsleşigi

Baş Redaktor
“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com saýty däbe öwrülen “Ata Watan Eserleri” bäsleşiginiň nobatdaky tapgyryny yglan edýär. Bäsleşik www.sanlyhyzmat.com  we www.makulsozluk.com saýtlarynyň hemaýat bermeginde geçirilýär. Mukaddes...

Sanly bilim-ösüşlere badalga

       Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň bimöçber tagallalarynyň netijesinde ýaş nesiller baradaky alada döwletimiziň alyp barýan syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwrüldi....

Sanly Ykdysadyýet: Durmuş-Ykdysady Ähmiýeti

Dünýä tejribesinden hem belli bolşy ýaly Iş bilen üpjünçilik – önümçilik – sarp ediş üçburçlygynda uly täsirni ýetirýän Sanly ykdysadyýet indi ähli döwletlerde diýen ýaly...