TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Şahyr

1900-njy ýyllaryň süýjüsi

Ata Watan Eserleri
Awstraliýa milli kitaphanasynyñ hünärmenleri 120 ýyl saklanylan süýji gutusyny tapdylar. Gözlegçiler topary Awstraliýanyň şahyry, oba ýerlerinde goşgulary bilen meşhur bolan Endrýu Barton Patersonyň eserlerini öwrendiler....

Timur Kasymowiç Zülfükarow: Rudakiniň mawzoleýinde

Baş Redaktor
Timur Kasymowiç Zülfükarow ! Ol Şahyr, ýazyjy, dramaturg, senarist.1936 –njy ýylyň 17 awgustynda Täjigistanda, Duşenbe şäherinde dünýä inýär.Ol Moskwanyň Maksim Gorkiý adyndaky Edebiýat institutyny gutaran...

Ol muny duýmandy…

Ata Watan Eserleri
Mahal-mahal hyýalymda biraz gartaşyp başlan duýgularymy ürküzip goýberip, asman reňkli köýnek peýda bolýar. Onuň dünýäme mähir çaýyp, howada galgap gitmegi meni aňňat-aňňat gum depeleriniň arasy...

Gülşirin Hanowanyň täze goşgular ýygyndysy

Ata Watan Eserleri
Ýurdumyzyň zehinli şahyry Gülşirin Hanowanyň «Uçup barýan ak durna» atly goşgular ýygyndysy çap edilip, okyjylara ýetirildi.  Bu kitap ýaş şahyryň ilkinji kitabydyr. Şahyryň «Uçup barýan...

Gündogar edebiýatyna sarpa

vepa
Ýakynda Belarus Respublikasynyň paýtagty Minsk şäherinde gündogary uly alymy, şahyr, döredijiligi we ylmy gözlegleri türkmen topragy bilen hem berk bagly şahsyýet Alyşir Nowaýynyň heýkeli açyldy....

Bir kökden suw içýän daragtlar

vepa
Siwas. Penşenbe agşamy. Iýulyň 11-nji güni tamamlanyp barýan hem bolsa, asmandan güýçli çagba guýup dur. «Büýük» myhmanhanasynyň dördünji gatynyň penjiresinden zemini guçmaga howlugýan damjalary synlaýan....