Tag : Şahyr

ÝAKYMLY ÝATLAMALAR

Ýusup Azmun: suratlardan başlanan ýatlamalar

Aslynda iş ýerine özi hakynda ýazmak üçin barypdym, emma mirasgär, žurnalist Atamyrat Şagulyýewiň şahsy arhiwindäki suratlaryň taryhy pikirimi başga ýana sowdy. Onuň dürli ýyllarda dürli...
Ata Watan Ylhamy

Saňa:Sapa Hommadow

Ata Watan Eserleri
SAŇA Uçradym söýgiňe — ýitdi özlügim, Çyndan duýdum söýülmänem, söýmänem. Gelip, dolduň ähli ýetmezligimi, Asyl ýaşap bolýan eken köýmänem. Indi has süýjedi ömrüň tagamy, Aýdymlary...
JEMGYÝET

1900-njy ýyllaryň süýjüsi

Ata Watan Eserleri
Awstraliýa milli kitaphanasynyñ hünärmenleri 120 ýyl saklanylan süýji gutusyny tapdylar. Gözlegçiler topary Awstraliýanyň şahyry, oba ýerlerinde goşgulary bilen meşhur bolan Endrýu Barton Patersonyň eserlerini öwrendiler....
MEDENIÝET

Timur Kasymowiç Zülfükarow: Rudakiniň mawzoleýinde

Baş Redaktor
Timur Kasymowiç Zülfükarow ! Ol Şahyr, ýazyjy, dramaturg, senarist.1936 –njy ýylyň 17 awgustynda Täjigistanda, Duşenbe şäherinde dünýä inýär.Ol Moskwanyň Maksim Gorkiý adyndaky Edebiýat institutyny gutaran...
ATAWATAN ESERLERİ

Ol muny duýmandy…

Ata Watan Eserleri
Mahal-mahal hyýalymda biraz gartaşyp başlan duýgularymy ürküzip goýberip, asman reňkli köýnek peýda bolýar. Onuň dünýäme mähir çaýyp, howada galgap gitmegi meni aňňat-aňňat gum depeleriniň arasy...
MEDENIÝET

Gülşirin Hanowanyň täze goşgular ýygyndysy

Ata Watan Eserleri
Ýurdumyzyň zehinli şahyry Gülşirin Hanowanyň «Uçup barýan ak durna» atly goşgular ýygyndysy çap edilip, okyjylara ýetirildi.  Bu kitap ýaş şahyryň ilkinji kitabydyr. Şahyryň «Uçup barýan...
JEMGYÝET

Gündogar edebiýatyna sarpa

vepa
Ýakynda Belarus Respublikasynyň paýtagty Minsk şäherinde gündogary uly alymy, şahyr, döredijiligi we ylmy gözlegleri türkmen topragy bilen hem berk bagly şahsyýet Alyşir Nowaýynyň heýkeli açyldy....
JEMGYÝET

Bir kökden suw içýän daragtlar

vepa
Siwas. Penşenbe agşamy. Iýulyň 11-nji güni tamamlanyp barýan hem bolsa, asmandan güýçli çagba guýup dur. «Büýük» myhmanhanasynyň dördünji gatynyň penjiresinden zemini guçmaga howlugýan damjalary synlaýan....