TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Şahnoza Eminowa

“Ak şäherim Aşgabat” atly XX köpugurly halkara sergisi

2021-nji  24-nji maýynda Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Söwda-Senagat edarasynda “Ak şäherim Aşgabat” atly XX köpugurly halkara sergisi geçirildi. Bu sergä ýurdumyzyň öňdebaryjy...

Türkmenistanyň Arbitraž kazyýetiniň tejribeleli kazylarynyň geçiren okuw sapagy

30-njy aprelde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Arbitraž kazyýetiniň tejribeleli kazylarynyň gatnaşmagynda   halkara hukugy fakultetinde bilim alýan  talyplary üçin  hünärlerini has-da  kämilleşdirmäge...

Halkara raýdaşlyk güni

Raýdaşlyk düşünjesi bu – umumy  gyzyklanmalara  we umumy toparyň maksatlaryna ýetmegiň zerurlygyna, bilelikdäki jogapkärçilige esaslanýan ynançlaryň we hereketleriň bitewiligi, jemgyýetçilik toparynyň agzalarynyň özara goldawydyr. BMG-niň...

      10-njy dekabr – Adam hukuklarynyň  halkara güni

       Adam hukuklary baradaky mesele halkara hukugynda garalýan iň wajyp meseleleriň biridir. Adam hukuklary bu her bir adamyň jemgyýetde erkin, rahat we abadan ýaşamagy...