TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“Saglyk” Döwlet maksatnamasy

7-nji aprel – Bütindünýä saglyk güni

Häzirki wagtda 200-e golaý döwletiň agza bolup durýan Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň Tertipnamasy 1948-nji ýylyň 7-nji aprelinde güýje girdi we 1950-nji ýyldan bäri her ýyl...

Aýratyn zähmet şertlerinde işleýän lukmanlara goşmaça hak tölener

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanda aýratyn zähmet şertlerinde işleýän saglygy goraýyş işgärlerine goşmaça hak töleniler. 8-nji fewralda geçirilen iş maslahatynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Saglygy goraýyş we derman senagaty...

Ene süýdi bilen iýmitlendirmegiň peýdasy

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiziň gönüden-göni ýolbaşçylygynda işlenip taýýarlanylan “Saglyk” Döwlet maksatnamasynyň çäklerinde Türkmenistanda enäniň we çaganyň saglygyny goramak boýunça giň gerimli işler alnyp barylýar. Bu syýasata laýyklykda,...

Täze sanjymlar:keselleriň öňüni alyş Milli sanjym tertibi

Baş Redaktor
Türk­me­nis­tan­da ke­sel­le­riň öňü­ni alyş Mil­li san­jym ter­ti­bi tä­ze wak­si­na­la­ryň gi­ri­zil­me­gi bi­len üýt­gäp dur­ýar. 2019-njy ýyl­dan öňü­ni alyş san­jym­la­ryň Mil­li ter­ti­bi­niň dü­zü­mi­ne je­mi 14 sa­ny ýo­kanç...

COVID-19 pandemiýasyna garşy halkara hyzmatdaşlyk

Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistanyň ýiti ýokanç kesele garşy taýýarlygyny we dessin çäreleriň görülmegini...

Beýleki Şypahanalar halka hyzmat eder

Dr.Döwran Orazgylyjov
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Göni  wideoaragatnaşyga çagyrylan saglygy goraýyş we derman senagaty ministri N.Amannepesow ýolbaşçylyk...

Sagdynlygyň mekany- Türkmenistan

Bilşimiz ýaly, her ýylyň 7-nji aprelinde ýer- ýüzünde Bütindünýä saglyk güni dabaraly ýagdaýda bellenilip geçilýär. Eýsem bu baýram haçan bellenilip başlanypdyr? Ilkinji gezek Bütindünýä saglyk...