TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

saç

Bölünýän saç uçlarynyň öňüni nädip almaly?

Saglyk we gözellik barada aýdylanda, suwuň peýdalary çäksizdir. Köp suw içmek bedenimizi içerden nemlendirýär, çyglylygyny saklaýan deri ýumşak we ýagty bolýar, hatda energiýa derejämiz suw...

Şahsy ideg näme, nähili dogry edilmeli?

Şahsy idegimiz jemgyýetdäki ornumyza, sosial gurşawymyz bilen gatnaşyklarymyza we saglygymyza ep-esli derejede täsir edýän hadysadyr. Käwagt, gündelik durmuşyň kynçylyklarynda, özümiz üçin wagt sarp edip bilmeýäris....

Gury saç uçlaryny nähili nemlendirmeli?

Zenanlaryň umumy meselesi bolan saçlarynyň ujunyň guramagy, saçyň döwülmegine we könelmegine sebäp bolup biler. Ýylylyk bejergisine saçyň aşa köp täsir etmegi, ýygy-ýygydan boýamak we himiki...

Saç kepeginden mümkin boldugyça nähili çalt dynmaly?

Ata Watan Eserleri
Kepek fiziki kesel bolmasa-da, adama ondan has oňaýsyzlyk döredip biler. Egin-eşigiňizdäki we ýassygyňyzdaky galyndylar sebäpli kepegiň bardygyny hökman aýdyp bilersiňiz. Munuň näme üçin ýüze çykýandygyny...

Ýaz aýlarynda saçlara nähili ideg etmeli?

Ata Watan Eserleri
Ýaz aýlary, saçyň iň köp zaýalanýan, günüň guramagynyň we geýmeginiň täsiri sebäpli iň köp ideg edilmeli döwürdir. Şeýlelik bilen, tomus aýlaryndan lezzet alýarkaňyz, saçyňyzyň ýanmagynyň...

Saçyň düşmeginiň öňi alnar

Ata Watan Eserleri
Ýaponiýada alymlar adamynyň saç köküniň täzelenmegi boýunça ylmy-barlag işlerini geçirdiler we üstünde işlenilen usullarynyň üstünlikli bolandygyny aýtdylar. “Independent” neşiriniň habaryna görä, “RIKEN” bioulgam dinamika ylmy-barlag...