TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň uly mugallymy

Käşir ýagynyň ähmiýeti

Käşir ýagynyň peýdalary Bilşimiz ýaly ösümlikleriň dermanlyk gurluşlary adamzat üçin elmydama peýdalydyr. Bulara goşulan käşir ýagynyň peýdalary sanamak bilen gutarmaýar. Hakyky witamin dükany bolan käşir,...

Towşan etiniň peýdalary

Towşan eti  ak görnüşine bölünýär. Sygyr etinden, göle etinden, guzydan, towuk etinden has peýdaly hasaplanýar we bedene 90% -den gowrak täsiri bar. Towşan eti gülgüne...

Ekerançylyk pudagynda dökünleriň ähmiýeti

Türkmenistanyň toprak-howa sertlerinde organiki we mineral dökünleri ulanmazdan beýleki ýaşaýyş şertleri bilen  doly üpjün edilende däneli ekinlerden we gowaçadan 10-15s/ga, gök we bakja ekinlerinden 50-70...