TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk  uniwersitetiniň Tebigy bilimler kafedrasynyň mugallymy

Igde agajynyň köpeldilişi

 Gündogar igdesi – Igdeler (Elaeagnaceae) maşgalasyna, Elaeagnaus urugyna degişlidir. Gündogar igdesi-Elaeagnaus orientale görnüşi, garny ýaryk, şeker palak, un, nan we jigirdek igde görnüşleri Türkmenistan ýurdumuzda...

Balarynyň aýratynlyklary we arybalynyň peýdasy

vepa
Tebigat janlanyp, baglaryň köpçülikleýin gülleýän döwri olaryň gülüniň miwä öwrülmegine bal arylaryň hem örän uly ähmiýeti bardyr. Çünki olar, agaçlaryň gülünde jemlenen şiräni (nektary) sormak...

Kelemiň ösdürilip ýetişdirilişi we onuñ adam saglygyna peýdaly häsiýetleri

vepa
Witaminlere baý we peýdaly häsiýetleri bilen rowaýata öwrülen gök önümleriň biri hem kelemdir. Kelemiň ak kelem, brokkoli, kohlrabi ýaly    ýene-de birnäçe görnüşleri, bardyr. Açyk meýdanda...