TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk  uniwersitetiniň mugallymy.

Ýabany turp

Rus-dilinde (Хрен) ady bilen tanalýan bu ösümlik köp ýyllyk, kökmiweli, aýaza çydamly, çyglylygy söýýän kelemler maşgalasyna degişli ekindir. Gülleýär ýöne tohum emele getirýän däldir. Şonuň...

Mango miwesi

Mango miwesiniň watany Hindistan hasaplanylýar. Ol Hindistanyň, Päkistanyň we Filippinleriň milli miwesidir. Häzirki wagtda mango agaçlary tropiki we subtropiki howa şertlerinde, Amerikada, Aziýada we Awstraliýada...

Klassiki grek saladynyň taýýarlanylşy

Salat üçin gerekli önümler: 1.Sogan 2.Bulgar 3.Pomidor 4.Hyýar 5.Zeýtun 6.Geçi peýniri 7.Ikrop,Petruşka 8.Zeýtun ýagy 9.Duz 10.Limon suwy Ilki bilen Sogany soýup, inçe ýarym aý şeklinde...

Doňdurma nädip döredi?

Tomus paslyny biz haýsy önüm bilen baglanyşdyrýarys? Elbetde, doňdurma bilen! Tomusda doňdurma bolan isleg tebigy ýagdaýda ýokarlanýar we ony marketlerde, dükanlarda, seýilgählerde we beýleki ýerlerde...

Bulgaryň iýmitlik gymmaty

Ýaşyl bulgar, K witaminiň iň ýokary konsentrasiýasydyr. Böwrekleriň we metabolizmanyň işinde möhüm rol oýnaýar. Bulgar, kaliý ýetmezçiligi bilen baglanyşykly kesellere garşy ajaýyp öňüni alyş serişdesidir:...

8-nji iýunda bellenilýän aýratyn gün, bütindünýä ummanlar günüdir

Ata Watan Eserleri
Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan 1992-nji ýylda Rio de Janeýro’da geçirilen sammitde karar berlen hem bolsa, resmi taýdan ykrar edilmedik Bütindünýä ummanlar güni, ummanlaryň ýaşaýşa we...

Gök we ýyldyz görnüşli kädiniň agrotehniki ideg işleri

Gök kädini we ýyldyz kädini ekmek üçin ýokumly toprakly ýerler saýlanyp alynýar. Bu ekinleri gawun we garpyzdan soň ekmeklik maslahat berilmeýär. Toprak ýumşadylyp sürülýär, tekizlenilýär....

Gyzyl  şugundyrynyň biologiki aýratynlyklary we agrotehniki idegi

Nahar şugundyryny iýmit hökmünde 3 müń ýyldan öń hem ulanypdyrlar. Biziń ýurdumyzda XI asyrdan bäri gök ekin hökmünde ekilýär. Nahar şugundyry adamlar tarapyndan ýylyń dowamynda...

Şeker mekgejöweni

Mekgejöweniň dänesinden bir sany düwünçek köki çykýar. Bogun kökleri baldagyň ugrunda 3-4 sany hakyky ýaprak emele gelende çykyp başlaýar. Mekgejöweniň sübseleýän döwri ýeriň üstüne golaý...

Soganyň we sarymsagyň görnüşleri

Soganyň köp görnüşleri bar, emma olaryň arasynda has giňden ýaýran görnüşleri bar: düýp sogan, şalot sogan, batun sogan, şnitt sogan, poreý sogan, altaý sogany we...