TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

S.A.Nyýazow adyndaky TOHU-nyň uly mugallymy

Zirkiň adam saglygyna peýdasy

Köpetdagyň çäginde giňden ýaýran dag miweleriniň biri hem zirkdir. Zirk agajynyň boýy 1,5-2 metr töwregi bolup, dag ýerlerinde bitýän agaç bolup durýar. Zirkiň daş keşbi...

Gadymy ýazuw ýadygärliklerinde ahalteke bedewlerinin waspy

Ata Watan Eserleri
  “Ýüwrüklikde dünýäde hiç bir zat olar bilen bäsleşip bilmez, kepderiler we durnalar olaryň yzyna zordan eýerýär”. Ksenofont, gadymy grek taryhçysy Bu köne dünýäniň atlaryň görnüşlerini...

Jennet mekanymyň dal bedewleri

Taryhyň uzak ýyllarynyň dowamynda her bir halk özüne mahsus milli gymmatlyklaryny döredip, asyrlar boýy kämilleşdirip, ajaýyp sungat derejesine ýetiripdir. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmen halky...

Bägüller hakynda täsinlikler

Ata Watan Eserleri
«Bägül» ady biziň eramyzdan öň 371 — 286-njy ýyllar aralygynda ýaşap geçen botanika ylmynyň atasy Teofrast bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. Hut şol bägüllere ilkinji gezek «Ýüz...