TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

S.A.Nyýazow adyndaky TOHU-nyň mugallymy

Adam organizimde suwuň zerurlygy

Suw durmuşyň esasyny düzýär. Ol ýok wagty hemme zat guramak bilen bolýar. Suw ähli janly-jandarlar üçin elýeterli bolansoň we köp mukdarda durmuş täzeden ösüp başlaýar....

Dub agajynyň täsinligi

Dub güýçli düýbiniň köki güýçli agaçdyr. Uly göwrümli, ýaýylýan täji bolan beýleki ösümliklerden derrew tapawutlanýar. 40 metr beýiklige ýetýär. Iň meşhur görnüşleri adaty dub ýa-da...

Delfin täsin deňiz jandary

Delfinler süýdemdirijiler toparyna girýän deňiz haýwanlarydyr. Delfinleriň häzirki zaman görnüşlerinden tapylan galyndy galyndylarynyň ýaşy, takmynan 5 million ýyl ozal planetada peýda bolandygyny görkezýär. Alymlar delfinleri...

Malina miwesiniň peýdalylygy

Miwe dermanlyk häsiýetleriň çeşmesi hasaplanýar. Malinanyň peýdasy, köp iýmit maddalarynyň bolmagydyr. Miwe diňe şahsy ýerlerde däl, tokaýda hem ösýär. Malinanyň görnüşleri witamin we mineral toplumynyň...

Apelsin miwesi witaminlara baýdyr

Galyň gabykly sitrus miwelerinde, şol sanda apelsinde-de, witaminler uzak wagtlap saklanýar. Şonuň üçin tebigy şertlerde rbişýän ter miweleiň, gök önümleriň limon, mandarin, apelsin iýmek maslahat...

Gyzyl we gara smorodinanyň peýdaly häsiýetleri

Smorodina- tagamy örän süýji beden üçin ajaýyp sagdyn. Witaminleriň ammary diýilýän smorodina. Bu täsin ösümligiň miwelerinde A witamin, B we P witaminleri, şeýle hem beden...

Kiwiniň saglyga peýdasy

Miwe dykyz goňur deri we gara reňkli tohumly ýaşyl. Bir kiwi miwesiniň agramy 70-den 150 gr aralygynda üýtgeýär. Kiwi, gan aýlanyş ulgamynyň kadaly işlemegine jogapkär...

Dünýäniň iň uly gül seýilgähi

Dubaýdaky ýene bir ajaýyp ýerleriň, dünýädäki iň uly “Dubai Miracle Garden” atly gül seýilgähidir. Ajaýyp owadan Dubaý täsinlikler bagyny hakykatdanam hakyky gudrat diýip atlandyryp bolar...

Makadamiýa – dünýädäki iň gymmat hoz

Makadamiýa hozy Awstraliýanyň kiçijik agaçlaryň biri bolup, ol ýedi ýa-da on ýylyn dowamynda takmynan 100 kilogram hoz hasyl berip başlaýar. Makadamiýanyň adyny Awstraliýanyň Wiktoriýa ştatynyň...

“Altyn asyr” türkmen kölüniň melioratiw serişdelerde ulanylyşy

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdymyzyň suw baýlygyna we ilatly ýerleriň suw üpjünçilik meselelerine uly üns berýär. Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda geçirilýän özgerişlikler çäreleriniň düýp mazmuny halkymyzy...