TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Russiýa Federasiýasynyň ýokary okuw mekdeplerine ýüz tutmak we resminamalary elektron görnüşde bermegiň möhleti 2021-nji ýylyň 25-nji noýabryna çenli uzaddyldy.

Russiýanyň uniwersitetlerine ýüz tutmagyň möhleti uzadyldy

Russiýa Federasiýasynyň ýokary okuw mekdeplerine ýüz tutmak we resminamalary elektron görnüşde tabşyrmagyň möhleti 2021-nji ýylyň 25-nji noýabryna çenli uzadyldy. Türkmenistanyň hem-de GDA-nyň beýleki ýurtlarynyň raýatlary...