TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Roma

UEFA Ýewropa Ligasy: “Tottenhem” ýaryşdan çykdy

UEFA Çempionlar ligasyndan soňra ikinji derejedäki iň uly futbol bäsleşikleriniň biri hasaplanýan UEFA-nyň Ýewropa Ligasynda 1/8 final duşuşyklarynyň jogap oýunlary geçirildi. Jogap duşuşyklarynyň garaşylmadyk netijesi...

Ýewropa ligasynda 1/8 tapgyryň bijeleri çekildi

UEFA-nyň Ýewropa ligasynda 1/16 tapgyrynyň jogap duşuşyklary tamamlandy. Ýewro kuboklara gatnaşan Russiýanyň ýeke-täk “Krasnodar” topary hem iki duşuşykda ýeňişe sezewar bolup, özüniň ýewroturyny tamamlady. Şu...

Çempionlar ligasynda köp girdeji gazanan toparlar

Çempionlar ligasy futbolda iň güýçli çempionatlaryň biri hasaplanylýar. Irki döwürlerde bu çempionat “Çempionlar kubogy” diýip atlandyrylypdyr, 1992-1993-nji ýyllar möwsüminde adyny üýtgedip Çempionlar ligasy durmuşa geçirilip...

Futbol täzelikleri: “Liwerpulyň” öňküligi ýok

Futbol boýunça öňdebaryjy çempionatlarda diýseň garaşylmadyk netijeler bolup geçdi. Umuman aýdanymyzda köp gola baý boldy. Biz bolsa okyjylarymyzy geçen hepde geçirilen esasy duşuşyklaryň netijeleri bilen...

Ýewropanyň futbol çempionatlaryna syn: Messi ussadyny unutmady

Ata Watan Eserleri
Ýewropanyň öňdebayrjy ýurtlarynyň – Ispaniýanyň, Angliýanyň, Germaniýanyň hem-de Italiýanyň çempionatlarynda biri-birinden gyzykly hem-de çekeleşikli futbol duşuşyklary geçirildi. Şol duşuşyklarda “Barselona” bilen “Napoli” toparlarynyň duşuşygy özboluşly...

Gago futbol bilen hoşlaşdy

Dünýä belli Argentina futbol milli ýygyndysynyň we Ispaniýanyň Şa topary hasaplanylýan “Real Madrid” toparynyň ýarymgoragçy bolan Fernando Gago, özüniň futbol karýerasyny tamamlady. 34 ýaşly futbolçy...

Ýewropa futbolyna syn: “Realyň” ýeňlişi, “Ýuwentusyň” ýeňip bilmezligi, “Bawariýanyň” ynamly ýeňişleri

Futbol äleminde geçen hepdede öňdebaryjy çempionatlarda geçirilen duşuşyklar barada ýurdumyzyň futbol janköýerlerine gysgaça syn bermegi makul bildik. Hepdäniň başyny Angliýanyň “Premýer liga” çempionatyndan başlaýarys. “Premýer...

Transferden iň köp girdeji gazanan topar

Ýewropada pandemiýanyň täsiri bilen transfer bazarynda birneme durgunlyk ýüze çykan hem bolsa, muňa garamazdan, transferler yzly-yzyna amala aşmagy dowam edýär. Ýewropanyň öňdebaryjy toparlary düzümini güýçlendirmek...

“Roma” topary 700 million dollara satyldy

Italiýanyň “Roma” topary ABŞ-nyň “Friedkin Group” kompaniýasy tarapyndan satyn alyndy. ABŞ-ly işewür Dan Fridkin Rim klubynyň esasy paýyny we käbir serişdeleri we infrastrukturany öz içine...