TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Riçard Gir

Hatiko — dünýändäki iň wepaly it

Ata Watan Eserleri
Hatiko 1923-1935-nji ýyllar aralygynda ýaşap geçen “akita” tohumyndan bir meşhur itdir. Ony akita we beýleki itlerden şu wagta çenli tapawutlandyrýan aýratynlyk, onuň çäksiz wepalylygydyr. Asyl...

Owadan Sünbüleler kimler

Ata Watan Eserleri
Umumy häsiýetnama  Sünbüle (Gyz 24.08—23.09) owadan, guramaçylykly we mähribandyr. Kümüşsow reňkleri halaýarlar. Üstünlik getirýän daşy — hrizolit.  Günebakar gülüni halaýarlar. Bu ýyldyzyň astynda doglanlar adalatlylygyň...

30 ýyldan soň ekrana gaýdyp gelýär

Meşhur amerikan aktýory Riçard Gir 30 ýyldan soňra “Ata-ene we ogul” atly drama seriýaly bilen ekrana gaýdyp gelýär. 71 ýaşyl aktýor teleýaýlymdaky seriýalda ilkinji gezek...