TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Rianna

“Twitter” jemgyýetçilik torunyň meşhur akkuntlary

Soňky ýyllarda meşhur platformalaryň biri bolan “Twitter” jemgyýetçilik toruny işjeň ulanyjylaryň sany 67 million adama ýetdi. Ýylsaýyn bolsa bu platformanyň ulanyjy sany barha artýar. Platformadaky...

Ginnesiň rekordlar kitabyna 20 gezek girdi

Bütin dünýäniň täsinliklerini özünde jemleýän Ginnesiň rekordlar kitabyna adyňy bir gezek ýazdyryp bilmek hem aňsat däl. Ýöne bu kitaba eýýäm adyny birnäçe gezek ýazdyryp ýetişdirenler...

Döredijilikli Balyklar kimler

Ata Watan Eserleri
Umumy häsiýetnama Balyk (Hut 16.02 — 20.03) döredijilikli, duýgur ýyldyzdyr. Halaýan reňki аçyk mawydyr, şeýle-de balyklar deňiz tolkunynyň reňkine çalymdaş öwüşginleri hem halaýarlar. Söýgüli güli...

Iň köp aýlykly sungat ussatlary

Dünýäniň iň söýgüli meşhurlarynyň käbirleri, modadan başlap, güýmenje, moda we gözellik ýaly pudaklarda döreden kompaniýalarynda uly üstünlikler gazanyp, telekeçilere öwrülýärler. “OLBG” kompaniýasy markalaryna eýe bolan...

Meşhurlaryň haýyr-sahawat kömekleri

Ata Watan Eserleri
Meşhur sungat ussatlary ýiti respirator keselleriniň öňüni almakda we bejermekde pul kömeklerini yzygiderli haýyr-sahawatyna geçirýärler. Olar ýokanç keseller bilen iş salyşýan lukmanlara lukmançylyk enjamlaryny we...