TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

režissýor

Iň köp girdeji gazanan sungat işgärleri yglan edildi

“Forbes” žurnaly güýmenje dünýäsinde iň köp girdeji gazanan atlary yglan etdi. “Lord of the Rings” filmi bilen tanalýan Piter Jekson sanawda birinji ýeri eýeledi. “Lord...

Ýeňilmezek Rokki 75 ýaşady

Diňe bir dollar bilen meşhur boldy. Silwester Stallone birnäçe günüň dowamynda ýazan “Rokki” filminiň ssenariýasy üçin bary-ýogy 1 dollar aldy. Häzirki wagtda meşhur amerikaly aktýor,...

“Berlinale” festiwaly ýeňijileri kesgitlendi

71-nji “Berlinale” festiwaly pandemiýa sebäpli şu ýyl iki bölekden gurnaldy. Birinji bölegi 1-5-nji mart aralygynda onlaýn ýagdaýda geçirildi. Festiwalda jemi 15 film bäsleşdi we baýrakly...

Fransuz aýdymçysy Juliette Greko aradan çykdy

Dünýä belli fransuz aýdymçysy we aktrisasy Juliette Greko 93 ýaşynda aradan çykdy. “Onuň durmuşy üýtgeşikdi” – diýip, maşgalasy Fransiýanyň “AFP” habar gullugyna beren beýanatynda aýtdy....

Tom Kruzyň kosmos filmi üçin 200 million dollar

“Universal Pictures” kompaniýasy Tom Kruzyň kosmos baradaky filmi üçin 200 million dollar bölüp bermegi meýilleşdirýär.  Ady entek belli bolmadyk bu film üçin aktýor Tom Kruz...

Taýka Waýtiti täze “Ýyldyz söweşleri” filmine režissýorlyk eder

Ata Watan Eserleri
Taýka Waýtiti «Ýyldyz söweşleri» atly filmiň täze bölüminiň edebi esasyny ýazyp, oňa režissýorlyk etjekdigini habar berýär. Bu filmiň ähli bölümleri tomaşaçylar tarapyndan gyzgyn garşylandy. Taýka...

«Tribeca» film festiwalynyň ýeňijileri yglan edildi

Ata Watan Eserleri
«Tribeca» film festiwalynyň jemi jemlenip, ýeňijileri onlaýn arkaly yglan edildi. Oňa gatnaşan filmler esasan hem üç ugur boýunça bäsleşdiler. Olaryň içinde eminler tarapyndan iň naýbaşylary...

Türkmeniň Şeýda Bilbili

Ata Watan Eserleri
Ömrüni türkmen teatryna we opera sungatyna bagyşlan Türkmenistanyň Gahrymany Maýa Kulyýewa halkymyzyň şeýda bilbili hasaplanýar. Çünki ol özüniň ajaýyp heňi, üýtgeşik sesi bilen ençeme tomaşaçylary...