TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Resminama laýyklykda 2 657 adam Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edildi. Şeýle hem döwlet Baştutany Karara gol çekdi. Oňa laýyklykda

2657 adam Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edildi

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň binasynda Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilen adamlara pasportlary gowşurmak dabarasy geçirildi. Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygynyň öňüsyrasynda pederlerimiziň ynsanperwerlik we hoşniýetlilik ýörelgelerinden...