TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Res­mi iş ka­gyz­la­ry

Halkara nebit we gaz uniwersitetine kabul edilşik

2020/2021-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri we bakalawrlary taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Hü­när­men­le­ri taý­ýar­la­ma­gyň ugur­la­ry (hü­när­leri): Ama­ly geo­lo­gi­ýa, dag iş­le­ri,...

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetine kabul edilşik

2020/2021-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Kli­ni­ki luk­man­çy­lyk (hü­när­ler: be­je­riş işi; pe­di­at­ri­ýa). Har­by luk­man­çy­lyk (hü­när­ler: be­je­riş-öňü­ni...

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetine kabul edilşik

2020/2021-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri we bakalawrlary taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Hü­när­men­le­ri taý­ýar­la­ma­gyň ugur­la­ry (hü­när­leri): Ma­te­ma­ti­ka we me­ha­ni­ka (hü­när­ler:...

Ýokary okuw mekdeplerine okuwa kabul edişlik: Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasy

2020/2021-nji okuw ýyly üçin taýýarlygyň aşakdaky ugurlary boýunça tölegli esasda okuwa kabul edýändigini yglan edýär: 1. Döwlete degişli bolmadyk eda­ra­laryň hünärmenlerini gaý­ta­dan taý­ýar­la­mak aşak­daky hü­när...

Zehinli çagalara sungat ojagy garaşýar

Ata Watan Eserleri
Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň 6-njy çagalar sungat mekdebi 2020 — 2021-nji okuw ýyly üçin saz gurallarynyň dürli ugurlary we görnüşleri boýunça şu aşakdaky bölümlere zehinli...

Rumyniýanyň ýokary okuw mekdeplerine seçip alyş

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Bilim ministrligi 2020/2021-nji okuw ýyly üçin Rumyniýanyň ýokary okuw mekdeplerine ýokary hünär bilimi okuw maksatnamasyna umumy orta ýa-da orta hünär bilimli (ýokary okuw mekdebinden...

Halkara gatnaşyklary instituty okuwa çagyrýar

vepa
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Türkmenistanyň Diplomatik gullugy üçin administratiw-tehniki işgärleri taýýarlamak boýunça okuw merkezi aşakdaky taýýarlyk ugurlary boýunça gysga möhletli (3...