TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

pul

Dünýä pulunyň gysgaça taryhy

Pul, alyş-çalyş serişdesi hökmünde işlemegi netijesinde iki haryt ýa-da hyzmat alyş-çalşygy wagtynda üçünji haýyr hökmünde oýnaýar we bu alyş-çalşygy dürli döwürlerde we ýerlerde amala aşyrmaga...

Öýde saklap bolmaýan, degip bolmaýan pul

Oňa degip bolmaýar, öýde saklap bolmaýar, fiziki taýdan elläp bolmaýar, ýöne henizem alyp bolýar! Ýygnamak ýa-da maýa goýum üçin “NFT” atly düşünje ýygy-ýygydan köpçülikde agzalyp...