TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

pudaklaýyn dolandyryş edaralary

Nobatdaky Milli tokaý maksatnamasy taýýarlandy

Ata Watan Eserleri
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew ýurdumyzda ekologiýa abadançylygyny üpjün etmek, daşky gurşawy goramak boýunça alnyp barylýan işler, şeýle hem Türkmenistanyň 2021 — 2025-nji ýyllar üçin...

Eksportdan gelen walýuta dolulygyna döwletiň ätiýaçlyk goruna geçer

Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikow Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň esasy ugurlarynyň hem-de Maýa goýum maksatnamasynyň taslamalaryny işläp düzmek...