TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

psiholog. “Türkmenistanyň Garaşhsyzlygynyň 20 ýyyllygyna” atly ýubiley medalyň eýesi.

«Has at» usuly

Babahan Berdiýew
“Hyzmatdaşyňa täsir etmegiň psihologik usullary” atly makalalar toplumyndan   Ol gürleşýän adamyňyzyň adyny (ýa-da adyny we atasynyň adyny) eşitdirip aýtmaga esaslanandyr. Bu diňe bir sypaýylyk,...

«Gatnaşyklaryň aýnasy» usuly

Babahan Berdiýew
“Hyzmatdaşyňa täsir etmegiň psihologik usullary” atly makalalar toplumyndan   Siz, köplenç, kime: öz dostuňyza ýa-da halamaýan adamyňyza bakyp ýagşy niýet bilen ýakymly ýylgyrýarsyňyz? Elbetde, dostuňyza...

“Altyn sözler” usuly

Babahan Berdiýew
“Hyzmatdaşyňa täsir etmegiň psihologik usullary” atly makalalar toplumyndan Elbetde, biziň her birimize özümiz barada aýdylýan öwgüli, hoşamaý sözleri eşitmek ýakymlydyr. Şonuň bilen birlikde, aýdylan sözleriň,...