TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

programma

“Apple” kompaniýasynyň täze planşeti

“Apple” kompaniýasy aprel aýynda kämilleşdirilen prosessor bilen täze planşet modelini hödürlär. Kompaniýa munuň bilen birlikde “iPad Pro” seriýasyny täzelemegi meýilleşdirýär. Bu barada “Bloomberg” agentligi habar...

Töleg kassasy bolmadyk iň uly dükan

“AiFi” atly awtonom bölekleýin programma üpjünçiligi Hytaýyň Şanhaý şäherinde dünýäde iň uly dükanyny açdy. Takmynan 370 inedördül metrlik dükanda 200 sany akylly kameralar ulanylýar, şonuň...

Emeli aňda haýsy ýurt birinji orunda durýar?

Ata Watan Eserleri
Maglumat tehnologiýasy we innowasiýa gaznasynyň hasabatyna görä, emeli aň pudagy boýunça soňky ýyllarda ABŞ we Hytaý döwletleriň arasynda uly bäsdeşlik bar. Soňky maglumatlara görä, emeli...

Sport maşklary üçin “akylly” aýna

Ata Watan Eserleri
Käbir adamlar tälimçisiz sport bilen meşgullananda olarda hereketleri dogry edip-etmeýändigi barada şübhe döräp bilýär. Taýwanyň “Johnson Health Tech” kompaniýasy munuň üçin akylly aýna döretdi. Bu...

Zarýad berýän robotlar dörediler

Soňky döwürlerde elektrikli awtoulag bazary ýokary derejede ösmäge başlady. Käbir ýurtlardaky awtoulag öndürjileri bu pudagy has hem ösdürmek isleýärler. Bularyň biri hem Germaniýanyň “Volkswagen” awtoulag...

Goňşymyzda hem smartfon öndürilip başlandy

Ata Watan Eserleri
Özbegistanyň Nawoýi şäheriniň senagat zolagynda ýerleşýän “Telecom Devices PRO LLC” kompaniýasy “Uzbekiston” atly akylly telefonlaryny öndürip başlady. Bu telefonyň ýady 64 GB ybarat bolup, Özbegistan...

“Google”-dan täze funksiýa

Geçen ýyl soňky günlerinde ilkinji gezek ýüze çykan pandemiýa, häzirki wagtda dünýäde günüň esasy mowzuklaryň bir bolup durýar. Bu pandemiýa sebäpli dünýäde üýtgeşmeler bolup geçdi....

Söwda üçin täze ulgam: kart we nagt pul zerur däl

Dünýäniň öňdebaryjy “Amazon” söwda saýty we kompaniýasy täze bir funksiýa hödürleýär. Ösen ulgama laýyklykda, ABŞ-nyň Sietl şäherindäki “Amazon Go” bazarlarynda müşderiler satyn alan harytlaryny diňe...

“Instagramyň” täze funksiýalary

Ata Watan Eserleri
Jemgyýetçilik media platformasy “Instagram” ýakynda synag edilen “TikTok” programmasyna bäsdeş hökmünde döredilen täze aýratynlyk “Reels” programmasyny hödürledi. Edil “TikTok” ýaly, ulanyjylar täze “Reels” programmasy arkaly...

“Zoom-yň” girdejisi kesgitlenildi

Soňky birnäçe aýda “Zoom-yň” ulanyjylarynyň sanyny 10 milliondan 300 milliona çenli artdyrdy we 2020-nji ýylda bazar bahasyny 250 göterim ýokarlandyrdy. Öýden iş alyp barýan adamlar...