TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

«Poşalak aga» lakamy bilen tanalýan artist Gurbannazar Atakgaýew bilen söhbetdeşlik taýýarlamak üçin olaryň maşgala ojagynda üç gezek myhmançylykda bolupdym.

Gurbannazar Atakgaýew: garramadyk göwün

Arada wäşi artist Tagan Saryýewiň (Annam brigadyň) gyzy Gülnar: «Gurban dädem (Gurbannazar Atakgaýew) «Sen at ýylynda doglan» diýip, dürli görnüşli ösümlikleriň tohumyndan matanyň ýüzüne ýelimläp,...