TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Peýzaj

“Mejnun” goşgular toplumy

Mejnun Kerwen- kerwen ýyllar bilen datlanyp, Çekip barýaň, olaň ýüpünden ,Mejnun! Dabanyň aşagy çägä bişipdir, Nämä dymýaň, eliň ýüzüňde, Meznun? Guýylar gurapdyr, Peşmekler haly, Sähranyň...