TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

peýdaly maslahat

Nika bozulandan soňra çaga bilen onuň ýakynlarynyň gatnaşyk saklamaga bolan hukugy barada

Ata Watan Eserleri
Atasynyň we enesiniň, babasynyň we mamasynyň, doganlarynyň, şeýle hem beýleki garyndaşlarynyň çaga bilen gatnaşyk saklamaga hukuklary barmy? Bu soragyň jogaby Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň resmi saýtynda...

Iş döwri we oňa degişli bolýan döwürler barada peýdaly maslahat

Ata Watan Eserleri
Iş döwri we oňa degişli bolýan döwürler barada düşündirseňiz? Bu soragyň jogaby Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň resmi saýtynda bellenişine görä,  2013-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan herekete girizilen...

Ata-enelik hukugyndan mahrum edilmek we çaganyň atalygyny anyklamak barada gysgaça maglumat

Ata Watan Eserleri
Ata-ene, ata-enelik hukugyndan haçan mahrum edilýär? Bu soragyň jogaby Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň resmi saýtynda bellenişine görä, 2012-nji ýylyň 1-nji aprelinden herekete girizilen Türkmenistanyň Maşgala kodeksiniň...

Döwlet ýer kadastry we kadastr belgisi barada gysgaça peýdaly maglumat

Ata Watan Eserleri
Döwlet ýer kadastry we kadastr belgisi näme? Bu soragyň jogaby Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň resmi saýtynda  berilýär we ol ýerde bellenişine görä, 2017-nji ýylyň 25-nji noýabryndan...

Gurluşygy tamamlanylmadyk emläk: Gerekli resminamalar

Ata Watan Eserleri
Gurluşygy tamamlanylmadyk obýekte bolan eýeçilik hukugynyň döwlet tarapyndan bellige alynmagy üçin gerekli resminamalaryň sanawy Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň ýanynda Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen...

Hususy ýaşaýyş jaýy ýykylanda onuň öwezi dolmak

Hususy ýaşaýyş jaýy ýykylanda onuň öwezi nähili tertipde dolunýar? Bu soragyň jogaby Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň saýtynda berilýär. Saýtda bellenişine görä, 2013-nji ýylyň 1-nji iýulyndan herekete...

Kazyýet kararlary bilen bellenen emläk: Gerekli resminamalar

Ata Watan Eserleri
Kazyýetiň kararlary bilen bellenen gozgalmaýan emläge bolan hukularyň döwlet tarapyndan bellige alynmagy üçin gerekli resminamalaryň sanawy Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň ýanynda Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we...

Paýly gurluşygyň obýekti: Gerekli resminamalar

Paýly gurluşygyň obýektine bolan eýeçilik hukugynyň döwlet tarapyndan bellige alynmagy üçin gerekli resminamalaryň sanawy Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň ýanynda Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen...

Migrasiýa gullugy hakynda Kanun: Üýtgetmeler we Goşmaçalar

Baş Redaktor
Türkmenistanyň “Migrasiýa gullugy hakynda” Kanunyna  üýtgetmeler we goşmaçalar  girizildi.  2009-nji ýylyň 21-nji noýabrynda kabul edilen “Migrasiýa gullugy hakynda”  Türkmenistanyň Kanuny  täze kabul edilen “Migrasiýa gullugy...

Fiziki we ýuridik şahslary salgyt töleýjiler hökmünde hasaba goýmak

Baş Redaktor
Fiziki we ýuridik şahslary salgyt töleýjiler hökmünde hasaba goýmakboýunça Gözükdiriji tassyklanyldy. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministriniň 2020-nji ýylyň 18-nji sentýabrynda çykaran 321-Ö belgili buýrugy bilen...