Tag : peýdaly maslahat

PEÝDALY MASLAHAT

Awtoulaglary fiziki şahslar tarapyndan satmak-satyn almak amalyny ýerine ýetirmegiň tertibi.

Ata Watan Eserleri
Satmak – satyn almak şertnamasyny ýazdyrmazdan öň: Awtoulagy Awtoulaglaryň tehniki ýagdaýlaryny anyklaýyş merkezinden ýa-da onuň ýerlerdäki nokatlaryndan awtoulagy gözden geçirmeli.Awtoulagy satýan raýatyň awtoulagyň bellige alnanlygy...
PEÝDALY MASLAHAT

Towukly soltan kebaby

Ata Watan Eserleri
Gerekli önümler: 2 sany ýaýylan hamyr 400 gram towuk döşi 400 gram towuk eti 1 sany sogan 2 nahar çemçesi pomidor pastasy (1 nahar çemçesi...
PEÝDALY MASLAHAT

Köp suw içmek peýdalymy?

Ata Watan Eserleri
Bedenimiziň agramynyň takmynan 60 göterimini emele getirýän suw, kisloroddan soň adam ömri üçin iň möhüm talap hökmünde görkezilýär. Suwuň peýdalary tükeniksiz; Toksinleri arassalaýar, bedeniň gyzgynlygyny...
PEÝDALY MASLAHAT

Lezzetli gowrulan badamjan we burç

Ata Watan Eserleri
Gerekli önümler: 400 gram gök burç (11 sany ajysyz) 600 gram badamjan (6 sany orta boý) 2-3 sany orta boý sogan 3-4 sany orta boý...
PEÝDALY MASLAHAT

Gözüň aşagyndaky gögermeler nädip emele gelýär?

Ata Watan Eserleri
Gözüň aşaky gabaklaryň aşagyndaky gara tegelekler diýlip atlandyrylýan bu ýagdaý erkeklerde we aýallarda köp bolýar. Gözüň aşagyndaky gögermeler, köplenç gözüň aşagyndaky haltalar bilen bilelikde adamyň...
PEÝDALY MASLAHAT

Şahsy hyjuwyňyzy nädip artdyryp bilersiňiz?

Ýerine ýetirmek isleýän arzuwlaryňyz ýa-da ýetmek isleýän uly maksatlaryňyz bar, ýöne höwesiňiz pes bolany üçin hereket edip bilmersiňiz. Höwesiňizi artdyrmak we arzuwlaryňyza ýetmek üçin bu...
PEÝDALY MASLAHAT

Bölünýän saç uçlarynyň öňüni nädip almaly?

Saglyk we gözellik barada aýdylanda, suwuň peýdalary çäksizdir. Köp suw içmek bedenimizi içerden nemlendirýär, çyglylygyny saklaýan deri ýumşak we ýagty bolýar, hatda energiýa derejämiz suw...
PEÝDALY MASLAHAT

Ezo gelin çorbasy

Gerekli önümler: 1 bulgur merjimek 1 käse tüwi 1 käse bulgur 1 nahar çemçesi pomidor pastasy 2 nahar çemçesi  ýag 2 nahar çemçesi mesge 1...
PEÝDALY MASLAHAT

Saçyň dökülmeginiň öňüni almagyň  aňsat usullary

Durmuşyň çalt depgini, howa şertleri, sagdyn iýmitlenmezlik we stres … Bular saçyňyzyň ýaşaýyş güýjüni ýitirmegine we gaçmagyna sebäp bolup biljek birnäçe sebäplerdir. Saçyň dökülmegi tebigy...
PEÝDALY MASLAHAT

Almaly tort

Ata Watan Eserleri
Gerekli önümler: 3 sany ýumurtga 1,5 bulgur şeker tozy 3 bulgur ýag 1 çaý çemçesi darçyn 1 sany wanilin 1 sany gabartma tozy 2 bulgur...
PEÝDALY MASLAHAT

Zeýtun ýagly noýba

Ata Watan Eserleri
Gerekli önümler: 400 gram arassalanan gyzyl noýba 8 nahar çemçesi zeýtun ýagy 1 sany sogan 1 sany käşir 2 sany ýeralma 1 çaý çemçesi pomidor...
PEÝDALY MASLAHAT

Sagdyn deriniň syrlary

Ýaşymyz ulaldygyça derimiz hem bütin bedenimiz ýaly garraýar. Deriniň garramagy bizi biynjalyk edip biler, sebäbi daşardan aňsatlyk bilen görünýär. Sagdyn deri üçin näme etmeli …...
PEÝDALY MASLAHAT

Düwürtik bejergisi nähili edilmeli?

Ata Watan Eserleri
Öýde ideg nähili edilmeli? Düwürtikleriň öňüni almak we arassalamak üçin öýde synap boljak birnäçe öz-özüňe ideg çäreleri bar. Düwürtikleriň döremeginiň öňüni almak üçin öýde edip...
PEÝDALY MASLAHAT

Towukly makaron

Ata Watan Eserleri
Gerekli önümler: 250 gram makaron 3 nahar çemçesi ýag 1 sany sogan 3 bölek towuk eti 2 bulgur süýt (400ml) 1 çaý çemçesi krahmal 2...
PEÝDALY MASLAHAT

Deri tegmilleri nädip döreýär?

Ata Watan Eserleri
Deriniň käbir ýerlerinde adaty ýagdaýdan has köp melanin öndürilende deride gara tegmiller ýa-da giperpigmentasiýa ýüze çykýar. Melanin gözlere, derä we saçlara reňk berýän ýörite pigmentdir....
PEÝDALY MASLAHAT

Wermişel çorbasy

Ata Watan Eserleri
Gerekli önümler: 1 sany käşir 1 diş sarymsak 4 nahar çemçesi gatyk Ýarty limonyň suwy 2 nahar çemçesi un 3 bulgur towuk ýa-da etiň suwy...
PEÝDALY MASLAHAT

Ýüz ýygyrtlaryna näme sebäp bolýar?

Ýygryklar deride garramagyň tebigy elementidir. Ýüzüň, boýnuň, eliň we bilegiň ýaly güne düşýän ýerlerde gyrmyzy bölekler has görnüklidir. Genetika deriniň gurluşyny we dokumasyny kesgitlän hem...
PEÝDALY MASLAHAT

Düwürtikleri çalt we tebigy ýagdaýda nädip bejermeli?

Düwürtikden ejir çekýän bolsaňyz, ýeke dälsiňiz. Düwürtik, ýag we ölen deri öýjükleri deriniň gözeneklerini ýapanda ýüze çykýan umumy deri meselesidir. Adatça ýüzde, döşde, arkada, eginde...
PEÝDALY MASLAHAT

Almaly, käşirli, darçynly tort

Ata Watan Eserleri
Gerekli önümler: 3 sany ýumurtga 1.5 bulgur şeker 1 käse süýt 1 käse ýag 2 nahar çemçesi gatyk 2 bulgur un 1 sany gabartma tozy...
PEÝDALY MASLAHAT

El we aýak idegleri

Ata Watan Eserleri
Ellerimiz we aýaklarymyz tutuş bedenimiz ýaly hünär aladasyna mätäç. Saglygymyz we estetiki görnüşimiz üçin örän möhüm bolan el we aýak idegleri steril şertlerde dogry tehnika...