TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Perman

“Umytly dalaşgär”

Sabyrsyzlyk bilen gyzynyň habaryna garaşyp oturan Dünýä gelnejäniň el telefonyna jaň geldi we ol jaň edýäniň kimdigine-de seretmän dessine aldy. Jaň edýän kişi bolsa begençden...

“Umytly dalaşgär” (1-nji bölüm)

Ata Watan Eserleri
Ýylyň maý aýlarydy. Okuwlar hem tamamlandy. Baýram aga bilen Dünýä gelnejäniňem körpe gyzy bolan Aýjahana hem uçurym bolmak bagty miýesser etdi. Ol mekdebi tamamlaýandygyna begenip,...

«Türkmendemirbetonönümleri» 1-nji aprelde işini bes eder

Ata Watan Eserleri
Bu barada geçen hepdäniň şenbe güni «Türkmenistan» gazetinde çap edilen bildirişde aýdyldy. Şol bildirişde hem görkezilişi ýaly, Türk­me­nis­ta­nyň Se­na­gat we gur­lu­şyk önüm­çi­li­gi mi­nistr­li­gi­niň «Türk­men­de­mir­be­to­nö­nüm­le­ri» önüm­çi­lik...

“Türkmenistanyň raýatlygyna kabul etmek hakynda” Permana gol çekildi

vepa
2019-njy ýylyň 20-nji sentýabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Mejlisiň Başlygynyň we Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň gatnaşmagynda...