TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

peeling

Düwürtikleri çalt we tebigy ýagdaýda nädip bejermeli?

Düwürtikden ejir çekýän bolsaňyz, ýeke dälsiňiz. Düwürtik, ýag we ölen deri öýjükleri deriniň gözeneklerini ýapanda ýüze çykýan umumy deri meselesidir. Adatça ýüzde, döşde, arkada, eginde...

El we aýak idegleri

Ata Watan Eserleri
Ellerimiz we aýaklarymyz tutuş bedenimiz ýaly hünär aladasyna mätäç. Saglygymyz we estetiki görnüşimiz üçin örän möhüm bolan el we aýak idegleri steril şertlerde dogry tehnika...

Ýagly ýüzlere ideg etmegiň görnüşleri

Ata Watan Eserleri
Ýagly deri aýratyn ideg talap edýär. Ýagyň aşa köp bölünip çykmagy sebäpli ulalýan gözenekler gara nokatlaryň döremegine ýol açýar. Makiýaž, ýagyň bölünip çykmagy sebäpli ilkinji...

Gury ýüzlere ideg etmegiň görnüşleri

Ata Watan Eserleri
Eger siňdirmek deriňiziň gurluş aýratynlygyna öwrülen bolsa, ýüzüňize degeniňizde guradylan agaç şahasy ýaly duýsaňyz we bu bizar ediji ýagdaý siziň üçin adaty bir zat bolsa,...

Gündelik derini bejermek tertibi

Ata Watan Eserleri
Derini ideg etmek, deriňizi yzygiderli arassalamak ýa-da köp önüm ulanmak diýmek däldir. Owadan deriniň syry sagdyn deriniň üsti bilendir. Diýmek, derini içerde we daşarda iýmitlendirmeli....