TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Paýtagtymyzdaky 64-nji orta mekdebiň okuwçysy Ibraýym Rüstemow köp sanly bagtyýar çagalaryň biridir.

Milli Liderimiz okuwçynyň Täze ýyl arzuwyny hasyl etdi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýaş watandaşlarymyz baradaky yzygiderli aladalary netijesinde, Türkmenistan bagtyýar çagalygyň mekanyna öwrüldi. Bu ýerde ösüp gelýän nesliň arzuwlary hasyl bolýar. Munuň özi...