Tag : Paýtagtymyz Aşgabat

JEMGYÝET

Aşgabat ÝUNESKO-nyň Şäherleriň döredijilik toruna goşular

Paýtagtymyz Aşgabat şäherini özüniň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygynyň bellenýän döwründe «Dizaýn» döredijilik ulgamy boýunça ÝUNESKO-nyň Şäherleriň global döredijilik toruna giriziler. Bu babatda ÝUNESKO-nyň Sekretariýaty tarapyndan Aşgabat...
FOTO HABARLAR

Türkmenistanyň paýtagty Ak şäherim Aşgabatdan pursatlar

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň paýtagty ak mermerli Aşgabat dünýäniň işjeň syýasy we işewürlik merkezine öwrülip barýar. Şäheriň owadanlygyna görk goşýan biri-birinden owadna kaşaň binalar we köşkler toplumlary görenleri...
JEMGYÝET

Futsal Championship Turkmenistan 2020

vepa
Paýtagtymyz Aşgabatda geçiriljek futzal boýunça Aziýa çemponatynyň guramaçylyk topary we Türkmenistanyň Futbol federasiýasy tarapyndan 26-njy fewral – 8-nji mart aralygynda geçiriljek ýaryşyň duşuşyklarynyň wagty belli...
BIZNES

Garaşsyzlyk baýramynyň joşguny

vepa
Ýurdumyzyň ähli künjeginde bolşy ýaly, paýtagtymyz Aşgabatda hem baş baýramymyz Garaşszylyk gününiň dabaralary uludan tutuldy. Ýurdumyzyň baş meýdanynda şanly Garaşsyzlygymyzyň 28 ýyllygy mynasybetli uly dabara...