TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

pasport

Türkmenistana dolanyp barmak üçin Şahadatnama almak

Baş Redaktor
Türkiýede bolýan Pasportyny ýitiren Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkmenistana dolanyp barmak üçin şahadatnama almak üçin gerekli resminamalaryň sanawy we doldurmaly resminamalaryň nusgasy Stambul şäherindäki Türkmenistanyň Baş konsullygynyň...

Ynanç hatyny tassyklatmak

Dr.Döwran Orazgylyjov
“Notariat we notarial işi hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, notarial hereketini amala aşyrmak üçin ýüz tutan adamyň şahsyýetini anyklamak onuň şahsyýetine degişli islendik şübhelenmeleri aradan aýyrýan...

Ýurduň içinde pul geçirimler ulgamy hereket edýär

vepa
“Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň “Türkmenpoçta” poçta aragatnaşygy kompaniýasy ilata edilýän hyzmatlaryň çägini giňeldýär. Hususan-da, indi aragatnaşyk bölümleriniň ählisinde ýurduň içinde elektron pul geçirimlerini amala aşyryp bolýar. Puly...

Biometriki pasport almak üçin talap edilýän resminamalar

vepa
1.Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasportyny almak (çalyşmak) üçin arzasy; 2.30mm x 40mm ölçegde bir sany reňkli surat (suratyň arka tarapy ak...

BMG pasporty boýunça hasaba alynmak

vepa
Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan berlen pasportlar boýunça Türkmenistana gelen adamlar, eger olaryň Türkmenistanda bolmaly möhleti bäş günden geçýän bolsa (ýurduň çägine giren güni muňa...

Türkmen Döwlet Medeniýet instituty okuwa çagyrýar

vepa
Türkmen Döwlet Medeniýet instituty gysga möhletli tölegli okuwlara kabul edilişik yglan edýär:...

Awtoulaglary tehniki barlagdan geçirmek

vepa
1. Awtoulagyň eýesiniň pasporty we bellige alynandygy hakynda güwänamasy we olaryň nusgalary bolmaly. 2. Anyklaýyş kartasyny doldurmaly. (3-nji penjire) 3. Bellenilen tölegi kassa tölemeli. 4....

Welaýatlardan gelen awtoulagy hasaba goýmak

vepa
1. Bellenilen “arza” blankany doldurmaly we tehniki ýagdaýyny anyklaýyş merkezinden awtoulagy gözden geçirişden geçirmeli. (Merkezi edaranyň günorta tarapynda ýerleşýär.)...