TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

PariŽ

Ýewropa Bileleşigi Türkmenistana 3 ugur boýunça hyzmatdaşlyk etmegi teklip etdi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň edara binasynda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri Muhammetgeldi Serdarowyň we ministrligiň degişli müdirlikleriniň wekilleriniň gatnaşmagynda Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky Adatdan daşary...

Halkara kino güni

Ata Watan Eserleri
Halkara kino güni – bu ajaýyp sungat işgärleriniň we bütin dünýädäki kino söýüjileriniň baýramçylygydyr. 1895-nji ýylyň 28-nji dekabrynda Parižde Grand kafede Lumiere doganlaryň kinomatografiýasynyň ilkinji...

Adam hukuklarynyñ halkara güni

Bütindünýä ýüzüniň gaýtalanmajak gymmatlygy bu adam we wagtdyr. Şeýlelikde,  geljegi nazarlaýan oňyn başlangyçlary öňe sürýän hormatly Prezidentimiz ýurt başyna geçen ilkinji gününden başlap “Döwlet –...

Talyplar üçin 1 ýewrodan nahar

Fransiýanyň Pariž şäheriniň “Le Reflet” restoranynda maddy tarapdan kynçylyk çekýän talyplara hepdede iki gezek nahar berler diýip, köpçülikleýin habar beriş serişdeleri habar berýär. Içdäaçar, esasy...

Nadal 1000-leriň sanawynda

Fransiýanyň paýtagty Pariž şäherinde geçirilen ýaryşyň ikinji tapgyrynda dünýä belli ispaniýaly tennisçi Rafael Nadal, tennis sporty boýunça dünýä sanawynda 64-nji orunda barýan Lopez bilen garşylaşdylar....

Rollan Garros başlaýar

Tennis sporty boýunça möwsümiň soňky “Uly tuwulga” ýaryşy bolan “Fransiýa Açyk çempionaty” (Roland Garros) geçiriler. Gurama öz beýanynda täze koronawirus epidemiýasy sebäpli tomaşaçylaryň sanynyň çäklendiriljekdigini...

Owadan Sünbüleler kimler

Ata Watan Eserleri
Umumy häsiýetnama  Sünbüle (Gyz 24.08—23.09) owadan, guramaçylykly we mähribandyr. Kümüşsow reňkleri halaýarlar. Üstünlik getirýän daşy — hrizolit.  Günebakar gülüni halaýarlar. Bu ýyldyzyň astynda doglanlar adalatlylygyň...

“Oskar” baýrakly aktrisa aradan çykdy

Golliwudyň “Altyn asyry” diýlip kesgitlenen döwürde “Oskar” baýragyna mynasyp bolan iň garry aktrisa Oliwiýa de Gawilland 104 ýaşynda aradan çykdy. Ussat aktrisa Oliwiýa de Gawillandyň...

Gonkong iň köp syýahat edilen şäher

vepa
Beýik Britaniýanyň “Euromonitor International” kompaniýasy 2019-njy ýyl boýunça iň köp syýahat edilen şäherleriň sanawyny taýýarlady. Bu sanawda kerweniň başyny Gonkong şäheri çekýär. Bu şähere bir...

ÝUNESKO-nyň ştab-kwartirasynda Halkara suw maslahaty geçirildi

vepa
2019-njy ýylyň 13-14-nji maýynda PariŽde ÝUNESKO-nyň ştab-kwartirasynda Halkara suw maslahaty geçirildi, oňa türkmen tarapyndan Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň başlygy A.Ýazmyradowyň...