TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Pagta arassalaýjy kärhanalarynda öndürilýän we ministrligiň ösümlik ýagyny öndürýän kärhanalaryna ýerlenilýän pagta çigidiniň 1 tonnasynyň bahasy 1000 manat möçberinde bellenildi.

Pagta çigidiniň bahasy kesgitlendi

Ata Watan Eserleri
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň oba hojalyk pudagynda amala aşyrylýan özgertmeleri ösdürmek, oba hojalyk önümlerini gaýtadan işleýän kärhanalaryň arasyndaky maliýe-ykdysady gatnaşyklary kadalaşdyrmak maksady bilen Türkmenistanyň...