TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Owganystan Yslam Respublikasy

Türkmenistanyň we Owganystan Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministrleriniň telefon arkaly söhbetdeşligi

Şu gün, 15-nji maýdа Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Owganystan Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministri Mohammad Hanif Atmar bilen telefon arkaly söhbetdeşligi geçirildi. Taraplar...

Aşgabada Haj we din işleri boýunça ministriň ýolbaşçylygyndaky owgan wekiliýeti geldi

Şu gün, 6-njy aprelde Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Türkmenistana iş sapary bilen gelen Owganystan Yslam Respublikasynyň Haj we din işleri boýunça ministri Mohammed...

YHG-niň 14-nji sammiti onlaýn geçirildi

Türkiýe Respublikasynyň gurnamagynda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 14-nji ýokary derejedäki sammiti geçirildi. Bu barada Türkiýäniň Prezidentiniň resmi internet sahypasynda bellenilip geçilýär. “COVID-19-dan soňky döwürde sebitleýin ykdysady...

Elektrik energetika ulgamynda goşmaça ylalaşyklar

“Türkmenistan– parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýen şygar astynda geçýän 2021-nji ýylyň ilkinji günlerinde hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda möhüm desga—Kerki–Şibirgan ugry boýunça elektrik geçiriji ulgamy ulanylmaga tabşyryldy....

 “Akina-Andhoý” demir ýol şahasy işe girizildi

Ata Watan Eserleri
2021-nji ýylyň 14-nji ýanwarynda Owganystan Yslam Respublikasynyň Akina-Andhoý beketleriniň aralygynda uzynlygy 30 kilometr bolan demir ýolunyň açylyş dabarasy geçirildi. Çärä Türkmenistanyň we Owganystan Yslam Respublikasynyň...

Türkmenistan bilen Owganystanyň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi

Kabul şäherinde Türkmenistanyň we Owganystan Yslam Respublikasynyň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow we Owganystan Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministri Hanif...

Türkmen wekiliýeti Owganystanda gepleşikler geçirdi

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekilçilikli wekiliýeti Owganystan Yslam Respublikasynyň Kabul şäherine iş sapary bilen gitdi. Saparyň çäklerinde...

Türkmenistanyň wekiliýeti Owganystanda saparda bolýar

Türkmenistanyň wekiliýeti Owganystan Yslam Respublikasynda iş saparynda bolýar. Bu barada hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň wideoaragatnaşyk arkaly 2021-nji ýyldaky ilkinji mejlisinde degişli Buýruga gol çekdi. Şol...

Türkmenistan bilen Owganystan goşmaça ylalaşyklar baglaşar

“Türkmenistanyň elektrik energetikasy pudagyny ösdürmegiň 2013 — 2020-nji ýyllar üçin Konsepsiýasynda” göz öňünde tutulan türkmen elektrik energiýasyny daşary ýurtlara ibermek baradaky meýilnamalary ýerine ýetirmek, şeýle...

Owganystana iberilýän elektrik energiýasynyň möçberi artdyrylar

Ata Watan Eserleri
Türkmenistan döwletimiz Owganystan Yslam Respublikasyna iberilýän elektrik energiýasynyň möçberini yzygiderli artdyrýar. Häzirki wagtda goňşy ýurda elektrik energiýasynyň möçberini artdyrmak babatda alnyp barylýan işler barada Ministrler...