TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

owadan gyzlar

Seni ilkinji söýen adam kim?

Ata Watan Eserleri
Söýgi… Bu jümle biziň durmuşymyzyň manysy. Söýgi- bu biziň durmuşymyzyň esasy özeni, aýrylmaz bölegidir. Çünki söýülmeýän adam özüni ýalňyz duýýar. Hiç bir zada höwesi bolmaýar....

“Aşgabatda” öwsen Buenos-Aýres şemaly

Ata Watan Eserleri
Duýguçyl adamlar şeýle bolýar diýeýinmi, nähili diýeýin, bilemok, «guş ganatsyz bolmaz, adam arzuwsyz» diýleni-dä. Arzuwsyz adam ýok, söýgüsiz durmuş! Arzuw bilen hyýal dälmi näme adamy...

Söýgi – durmuşyň özeni

Ata Watan Eserleri
Elbetde, durmuşyň özeni, hatda durmuşyň özi — söýgi. Ýaşaýşyň şerti — söýgi. Barlyk, başlangyç söýgüdir. Şonuň üçin hem oňa duýgularyň beýgi, dünýäniň ýaraşygy, ýaşaýşyň ýazy,...

Söýgi synagy

Ata Watan Eserleri
Tomus paslynyň gelip ýetmegi ýurdumyzda howanyň yssy bolup başlamagyna getirdi. Şeýle howaly klimatda baglarymyz gülläp, bag-bakjalar miwe berýärdi. Şol günlerde Watan goragyna giden esger ýigitlerimiz...

Söýgi gudraty

Ata Watan Eserleri
Ynsan kalby hemişe öz söýgüsine ýetmek isleýär. Durmuşymyzyň bezegi, ertirki günümize aýgytly gadam basmagymyz üçin döreýän bu ajap duýgy her birimizde her dürli hem-de islendik...

“Söýgi – durmuşyň özeni”

Ata Watan Eserleri
“Söýgi durmuşy many bilen doldurýar, manynyň peýda bolmagy bilen gelejek hem  peýda  bolýar.”                        ...

Barlygyňda baýdyryn

Ata Watan Eserleri
(Oýlanma) Käbir zatlar ynsana tebigy taýdan berilýär. Ony ret etmek ýa kabul etmek onuň şahsy islegine bagly bolmaýar. Şol tebigylygy üýtgetmek-de, ýerini çalyşmak-da mümkin däl....

Ýaşlaryň söýgüli eserleri

Baş Redaktor
“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  https://www.atavatan-turkmenistan.com/   saýtynyň Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli geçirýän  “Ata Watan Eserler”  döredijilik bäsleşiginiň täze tapgyrynyň mowzugy öňem yglan edişimiz ýaly...

Söýgi — durmuşyň özeni

Ata Watan Eserleri
(Durmuşdan alnan) Maý aýydy. Gün eňegini ýere beripdi. Penjireden girýän salkyn şemal howsaladan ýaňa çygjaran ýüzi mymyk elleri bilen sypaýardy. Hemra otagynda penjirä tarap nazaryny...

Ýürekden edilen arzuwlar

Ata Watan Eserleri
Talyplyk ýyllary gyzykly dowam edýärdi. Toparymyzdaky talyplaryň ählisi bäsleşip okaýardylar. Her hepde diýen ýaly, ýazyjylarymyzyň, şahyrlarymyzyň eserlerini okap, özara söhbet ederdik. Kä halatlarda bolsa, okan...